Login

ตีพิมพ์ผลงานวิจัย

สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

นำเสนอผลงานวิจัย

สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

กองส่งเสริมงานวิจัย

สนับสนุนส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเครือข่ายสำหรับนักวิจัย

ขอแสดงความยินดี

นักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/198924picture_003.jpg http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/254108picture_004.jpg http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/425725picture_002.jpg http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/780486excellence_researcher_2017.png
http://socrates.utcc.ac.th/research/ http://socrates.utcc.ac.th/research/ http://socrates.utcc.ac.th/research/ /research/index.php?option=com_content&view=article&id=361&catid=106&Itemid=259
Home
A+ R A-
Proceedings การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ 
                       UTCC Academic Day

                               utcc academic day1  


Recent Publications

 

sumittra1
 
Auschaitrakul,  S. 
Psychology&Marketing, Vol.34 (4), pp. 463-480.


 

tukwa

Bosuwon, T. 
English Language Teaching; Vol. 10, No. 2; 2017.
 
                                                             
sasiwimon4

Paweenawat , S.W.  and Plyngam, S.

Economic Bulletin, Vol.37, Issue 2, 2017, pp.697-711 

 

 

 

teeranuch 23_1-cover

Chinchanachokchai, S., Pusaksrikit, T., and Pongsakornrungsilp, S.
Social Marketing Quarterly, Vol. 23, Issue 1, pp.47-63, 1 March 2017.


weerachart obs

Weerachart T. Kilenthong and Gabriel A. Madeira
 Economic Theory, Vol.63, Issue 3, 2017, pp. 587 - 619. 
 
 

 


  more ....

Conference Presentations

 

Trade Openness and Inflation: An Empirical Evidence of Thailand

 Rangkakulnuwat, P.

237th International conferences on Economics and Social Sciences (ICESS).

 

Segmenting Meditation Tourists Using Partial Least Squares-Prediction Oriented Segmentation ZPLS-POS)

Deesilatham, S.   

The European Institute of Retailing and Services Studies (EIRASS) 2017.

 

 

 

more...


RESEARCH NEWS

27-02-2017
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561

        ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทย รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ที่มีลักษณะของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และวงวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น สิ่งที่เป็นประโยขน์แก่ประเทศชาติ วช.จึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เ...

Read more
27-02-2017
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560

         ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติมใน 3 ประเภททุน ได้แก่             1. ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เรื่อง "Natural Products for Drug Discovery" ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) (รับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 20 มีนาคม 2560)             2.  ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์...

Read more
27-02-2017
การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการิวจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) ร่วมกับ British Academy

         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) ภายใต้โครงการ Newton ร่วมกับ UK Academies (โดย British Academy และ Royal Society) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่ของไทยและนักวิจัยสหราชอาณาจักร และส่งเสริมความสัมพันธ์ในภาพรวมของความร่วมมือด้านการวิจัยแ...

Read more
09-12-2016
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ต่อยอด รุ่นที่ 2

         ด้วยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ให้ทุนเพื่อผลิตบุคลากรระดับปริญญาเอกและผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล มาเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี และให้ทุน คปก. ไปแล้วกว่า 4,500 คน มีดุษฎีบัณฑิต คปก. สำเร็จการศึกษาในสาขาต่างๆ แล้วกว่า 2,800 คน ซึ่งดุษฎีบัณฑิต คปก. เหล่านี้ ได้เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ส่วนมากเป็นอาจารย์/นักวิจัยในภาครัฐและภาคเอกชน และได้มีการพัฒนาต่อยอดการวิจัย ทำงานเป็นเครือข่ายทั้งภายใน/ต่างประเทศ ซึ่งเป้นค...

Read more
28-11-2016
ต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

        ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ไปสู่การต่อยอดและนำไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ จึงจัดทำโครงการเวทีวิจัยพบภาคอุตสาหกรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมโยงให้กับนักวิจัยและภาคอุตสาหกรรม ทั้งในภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งจะทำให้เกิดช่องทางที่สำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการจับคู่งานวิจัยกับกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในภาคอุต...

Read more

External Seminar and Events

Error: Any articles to show

External Links

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

Site Statistic

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
We have: 1 guests online
วันที่ 22 ส.ค. 2017

Login