Login
http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/262403Screen_Shot_2014_08_30_at_17.17.33.png
Home » UTCC Funding » ขั้นตอน/กระบวนการ
A+ R A-

ขั้นตอนและกระบวนการเพื่อการส่งเสริมงานวิจัย

1. ขั้นตอนการขอทุน  

-การส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนและการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการวิจัย 

 

2. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย  
-การดำเนินการวิจัย รายงานความก้าวหน้าและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 

 

 

3. ขั้นตอนการขออนุมัตินำเสนอผลงาน
 -การขออนุมัตินำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
 -การขออนุมัติเงินรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login