Login

ตีพิมพ์ผลงานวิจัย

สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

นำเสนอผลงานวิจัย

สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

กองส่งเสริมงานวิจัย

สนับสนุนส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเครือข่ายสำหรับนักวิจัย

ขอแสดงความยินดี

นักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/198924picture_003.jpg http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/254108picture_004.jpg http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/425725picture_002.jpg http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/780486excellence_researcher_2017.png
http://socrates.utcc.ac.th/research/ http://socrates.utcc.ac.th/research/ http://socrates.utcc.ac.th/research/ /research/index.php?option=com_content&view=article&id=361&catid=106&Itemid=259
Home » FAQs » ทุนส่งเสริมการวิจัย
A+ R A-

ทุนส่งเสริมการวิจัย

อีเมล พิมพ์ PDF

   1. ทุนส่งเสริมการวิจัยของพนักงาน มกค. แบ่งออกเป็นกี่ประเภท  อะไรบ้าง
                        ตอบ   ทุนส่งเสริมการวิจัยของพนักงาน มกค. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
        (1) ทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่  เป็นทุนสำหรับนักวิจัยที่ยังไม่เคยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติมาก่อน  ผู้วิจัยจะได้รับค่าตอบแทนนักวิจัยจำนวน 5,000 บาทต่อเดือน
        (2) ทุนสำหรับนักวิจัยที่มีประสบการณ์วิจัย
            2.1) ทุนสำหรับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  เป็นทุนสำหรับนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติแล้ว  อย่างน้อย 1 เรื่อง  ผู้วิจัยจะได้รับค่าตอบแทนนักวิจัยจำนวน 7,000 บาทต่อเดือน
            2.2) ทุนสำหรับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  เป็นทุนสำหรับนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติแล้ว  อย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้วิจัยจะได้รับค่าตอบแทนนักวิจัยจำนวน 10,000 บาทต่อเดือน

   2. การของทุนส่งเสริมการวิจัยของพนักงาน มกค. ผู้วิจัยจะต้องส่งเอกสารอะไรมายังกองส่งเสริมงานวิจัยบ้าง
                        ตอบ   พนักงานประจำมหาวิทยาลัยฯ  ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมการวิจัย  ต้องส่งเอกสารมายังกองส่งเสริมงานวิจัย  ดังนี้
        (1) บันทึกเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนส่งเสริมการวิจัย
        (2) แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ กสจ.102)  จำนวน  4 ฉบับ
        (3) แบบประมาณการค่าใช้จ่าย (แบบ กสจ.102)  จำนวน  4 ฉบับ
        (4) หากเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่  ที่มีความประสงค์จะขอมีพี่เลี้ยงนักวิจัย (Mentor)  ให้ผู้ขอรับทุนแนบประวัติและผลงานวิจัยของพี่เลี้ยงนักวิจัย (Mentor) มาด้วย

   3.เมื่อได้รับทุนส่งเสริมการวิจัยแล้ว จะต้องรายงานความก้าวหน้าเมื่อไหร่
                        ตอบ    ผู้วิจัยจะต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยเมื่อดำเนินการวิจัยไปแล้วครึ่งหนึ่งของระยะเวลาโครงการ  โดยรายงานความก้าวหน้าด้วยเอกสารและวาจา

   4. เมื่อดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว  จะต้องเผยแพร่ผลงานด้วยวิธีใดบ้าง
                        ตอบ   เมื่อดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยจะต้องนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ด้วยวิธีการดังนี้
        (1) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  โดยกองส่งเสริมงานวิจัยจะส่งเผยแพร่ไปยังหอสมุดแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักหอสมุดกลาง มกค.
        (2) นำเสนองานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ   ซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมงานวิจัย
        (3) เขียนบทความวิจัยส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
   5. เมื่อทำงานวิจัยเสร็จแล้วจะต้องส่งอะไรให้กองส่งเสริมงานวิจัย
                        ตอบ   เมื่อทำงานวิจัยเสร็จแล้วสิ่งที่จะต้องส่งให้กองส่งเสริมงานวิจัย มี 4 รายการ คือ
        (1) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 4 เล่ม
        (2) สำเนาบทคัดย่อภาษาไทย  จำนวน 1 ชุด
        (3) สำเนาบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 ชุด
        (4) บทความวิจัยที่พร้อมส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  จำนวน 1 ชุด
        (5) แผ่น CD บันทึกข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัย จำนวน 4 แผ่น
        (6) แผ่น CD บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจด้วยแบบสอบถามที่ลงรหัสข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 แผ่น

   6. เมื่อจะนำผลงานวิจัยหรือบางส่วนของผลงานวิจัยไปตีพิมพ์หรือเสนอผลงาน จะมีแนวทางในการเขียนกิตติกรรมประกาศอย่างไรบ้าง
                         ตอบ      เมื่อผู้วิจัยจะนำผลงานวิจัยหรือบางส่วนของผลงานวิจัยไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ผู้วิจัยควรเขียนกิตติกรรมประกาศเกี่ยวกับทุนส่งเสริมการวิจัย  ซึ่งไม่ได้มีรูปแบบการเขียนที่ตายตัว  โดยกองส่งเสริม งานวิจัยขอนำเสนอตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทาง ดังนี้
         • บทความวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัยจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
         • The author(s) would like to acknowledge the financial support from the UTCC Research Fund.
         • The author(s) would like to thank the UTCC Research fund for financial support.

   7. ลิขสิทธิ์ของผลงานวิจัยเป็นของใคร นานเท่าไหร่และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นของใคร
                         ตอบ     ทรัพย์สินทางปัญญา  สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอันเกิดจากผลงานวิจัยจะเป็นของมหาวิทยาลัยและผู้วิจัยร่วมกันเป็นเวลา 10 ปี  ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะเป็นของมหาวิทยาลัยร้อยละ 50 และของผู้วิจัยร้อยละ 50

   8. หากเป็นงานวิจัยที่ควรได้รับการจดสิทธิบัตร ใครจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
                        ตอบ   มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้สำหรับผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้จดสิทธิบัตร 

   9. มหาวิทยาลัยฯ จ่ายค่าตอบแทนนักวิจัยให้อย่างไร
                        ตอบ      ทุนวิจัยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดแรกนั้นผู้วิจัยจะได้รับเมื่อทำสัญญารับทุนส่งเสริมการวิจัยกับมหาวิทยาลัยแล้ว ซึ่งจะอนุมัติให้ร้อยละ 50 ของงบประมาณทั้งหมด ส่วนงวดที่ 2 จะได้รับเมื่อดำเนินการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว ซึ่งจะอนุมัติให้ร้อยละ 40 ของงบประมาณทั้งหมด สำหรับงบประมาณส่วนที่เหลือร้อยละ 10 มหาวิทยาลัยจะจ่ายให้กับผู้วิจัยก็ต่อเมื่อผู้วิจัยได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการแล้ว โดยผู้วิจัยจะต้องส่งหลักฐานการตอบรับการตีพิมพ์หรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ เพื่อขอเบิกเงินทุนส่วนนี้ภายใน 5 ปี นับจากวันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

  10. อุปกรณ์และสินทรัพย์ถาวรที่ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อเพื่อดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัยของ มกค.  เป็นทรัพย์สินของใคร
                        ตอบ    อุปกรณ์และสินทรัพย์ถาวรที่ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อเพื่อดำเนินโครงการวิจัยเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  เมื่อผู้วิจัยจัดซื้อแล้ว  ให้ส่งรูปถ่าย รายละเอียดของอุปกรณ์  สำเนาใบเสร็จ  Serial No.  และที่ตั้งของอุปกรณ์นั้นมายังกองส่งเสริมงานวิจัย   เพื่อส่งให้กองพัสดุและจัดการทรัพย์สินตีทะเบียนทรัพย์สิน 

Login