Login

ตีพิมพ์ผลงานวิจัย

สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

นำเสนอผลงานวิจัย

สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

กองส่งเสริมงานวิจัย

สนับสนุนส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเครือข่ายสำหรับนักวิจัย

ขอแสดงความยินดี

นักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/198924picture_003.jpg http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/254108picture_004.jpg http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/425725picture_002.jpg http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/780486excellence_researcher_2017.png
http://socrates.utcc.ac.th/research/ http://socrates.utcc.ac.th/research/ http://socrates.utcc.ac.th/research/ /research/index.php?option=com_content&view=article&id=361&catid=106&Itemid=259
Home » FAQs » รางวัลตีพิมพ์
A+ R A-

รางวัลตีพิมพ์

อีเมล พิมพ์ PDF

 

1. มหาวิทยาลัยฯ มีเงินรางวัลอะไรบ้าง
ตอบ   มหาวิทยาลัยฯ มีเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัย  โดยที่บทความวิจัยนั้นจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการจบการศึกษาในระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ  และเป็นหน้าที่ของผู้วิจัยในการสืบค้นหลักฐานอ้างอิงมายืนยันเพื่อรับรางวัล  โดยรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
     1) รางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัย
        1.1) บทความวิจัย (Research Article) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  และบทความนั้นสามารถสืบค้นได้ในฐานข้อมูลวิชาการนานาชาติ Thomson ISI  จะได้รับรางวัล ดังนี้
             (1) วารสารที่มีค่า Impact Factor  หรือ Eigen Factor อยู่ในช่วง 10 เปอร์เซ็นต์แรกของรายชื่อวารสารในสาขาวิชา  จะได้รับเงินรางวัล                     300,000 บาท
             (2) วารสารที่มีค่า Impact Factor  หรือ Eigen Factor อยู่ในช่วง 11-25 เปอร์เซ็นต์แรกของรายชื่อวารสารในสาขาวิชา  จะได้รับเงิน                       รางวัล 150,000 บาท
             (3) วารสารที่มีค่า Impact Factor หรือ Eigen Factor อยู่ในช่วง 26-40 เปอร์เซ็นต์แรกของรายชื่อวารสารในสาขาวิชา  จะได้รับเงิน                         รางวัล 90,000 บาท
             (4) วารสารที่มีค่า Impact Factor หรือ Eigen Factor อยู่ในช่วง 41-55 เปอร์เซ็นต์แรกของรายชื่อวารสารในสาขาวิชา  จะได้รับเงิน                         รางวัล 70,000 บาท
             (5) วารสารที่มีค่า Impact Factor หรือ Eigen Factorอยู่ในช่วง 56-70 เปอร์เซ็นต์แรกของรายชื่อวารสารในสาขาวิชา  จะได้รับเงินรางวัล                   40,000 บาท
             (6) วารสารที่มีค่า Impact Factor หรือ Eigen Factor มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์แรกของรายชื่อวารสารในสาขาวิชา  จะได้รับเงินรางวัล                       30,000 บาท

                     ทั้งนี้ให้ทุกคณะวิชาใช้ค่า Impact Factor ยกเว้น คณะเศรษฐศาสตร์ให้ใช้ค่า Eigen Factor 


        1.2) บทความวิจัย (Research Article) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (International Journal) และบทความนั้นสามารถสืบค้นได้ในฐานข้อมูล Scopus จะได้รับรางวัลดังนี้ 

               1) บทความวิจัยในสายสังคมศาสตร์ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท

               2) บทความวิจัยในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท

        1.3) บทความวิจัย (Research Article) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ (International Journal) และบทความนั้นสามารถสืบค้นได้ใน Chartered Association of Business Schools 2015(CABS) และฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI จะได้รับเงินรางวัล ตามระดับคุณภาพของวารสาร ดังนี้

               1) ระดับ 4* ได้รับเงินรางวัลจำนวน 150,000 บาท

               2) ระดับ 3* ได้รับเงินรางวัลจำนวน 130,000 บาท

               3) ระดับ 2* ได้รับเงินรางวัลจำนวน 80,000 บาท

               4) ระดับ 1* ได้รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท

          สำหรับบทความในวารสารที่อยู่ใน Chartered Association of Business Schools (CABS) ระดับ 2* และ 1* ซึ่งไม่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI จะได้รับเงินรางวัลดังนี้

               1) ระดับ 2* ได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท

               2) ระดับ 1* ได้รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท           

        1.4) บทความวิจัย (Research Article) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (International Journal) และบทความนั้นสามารถสืบค้นได้ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการ 10 ฐาน ดังต่อไปนี้ ให้ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
             (1) Science Citation Index (SCI)
             (2) Ei Compendex
             (3) Inspec
             (4) Science Direct
             (5) PUBMED
             (6) AGRICOLA (Agricultural Online Access)
             (7) ERIC (Education Database)
             (8) PUBSCIENCE
             (9) Social Science Search
            (10) Art & Humanities Search
        1.5) บทความวิจัย (Research Article) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (International Journal)  และบทความนั้นสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลอื่นนอกเหนือจากข้อ 1.1-1.4  หรือไม่สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติใดๆ  จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
        1.6) บทความวิจัย (Research Article) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (National Journal) และบทความนั้นสามารถสืบค้นได้ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท ยกเว้นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มกค. ซึ่งจะอนุมัติเงินรางวัลการตีพิมพ์เฉพาะบทความที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์อย่างไม่มีเงื่อนไข ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้นักวิจัยไปตีพิมพ์บทความในวารสารอื่น ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้นไป   

        1.7) บทความที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ (Conference Paper) หรือได้รับการตีพิมพ์จากกระบวนการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

        1.8) บทความที่ปรากฎชื่อใน Beall's List: Predatory Open Acdess Publishers ไม่สามารถเสนอขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัยได้ ตรวจสอบรายชื่อสำนักพิมพ์ได้ที่ http://scholarlyoa.com  

        1.9) บทความจะต้องปรากฎในฐานข้อมูล โดยมีปีที่พิมพ์ ฉบับที่พิมพ์ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรับรางวัลได้

        1.10) บทความที่ขอรับเงินรางวัลสามารถส่งขอย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากเดือนและปีที่วารสารฉบับนั้นออกเผยแพร่

        1.11) ในกรณีที่บทความนั้นมีการเผยแพร่แบบ Online ให้พิจารณาเงินรางวัล จากวันที่บทความนั้นได้รับการตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ (Acceptance Date/Accepted for Publication) ก่อนที่ประกาศฉบับนี้ออก ให้ยึดตามประกาศเก่าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศที่ 314/2557, 38/2558 และ 142/2558

   2) เงินรางวัลการได้รับทุนวิจัยเชิงวิชาการจากหน่วยงานภายนอก

       กรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับทุนวิจัยเชิงวิชาการจากหน่วยงานภายนอก จะได้รับเงินรางวัล โครงการละ 10% ของมูลค่าทุนวิจัยที่ได้รับ แต่ไม่เิน 30,000 บาท และไม่เกิน 3 โครงการต่อคน ทั้งนี้หัวหน้าโครงการต้องเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเท่านั้น โดยเงินรางวัลนี้ให้เฉพาะผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมาก่อน

   3) รางวัลการอ้างอิง (Citation) 
               บทความวิจัยที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ  Thomson ISI และ/หรือ Scopus ได้รับการอ้างอิง  จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทต่อการอ้างอิง 1 ครั้ง 

 

2. มหาวิทยาลัยฯ มีหลักเกณฑ์ในการแบ่งเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัยและรางวัลการอ้างอิง (Citation) อย่างไร
ตอบ   เงินรางวัลการได้รับการอ้างอิง (Citation) บทความวิจัยในวารสารวิชาการหรือเอกสารรวมบทความเรื่องเต็มจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) หรือ Book Chapter ของพนักงานมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่สามารถสืบค้นได้ในฐานข้อมูล ISI และ/หรือ Scopus และได้รับการอ้างอิง (Citation) จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาทต่อการอ้างอิง 1 ครั้ง

       การแบ่งเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัยและรางวัลการอ้างอิง (Citation)  ตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยหลัก (Corresponding Author)  และนักวิจัยรอง  หากบทความไม่ได้ระบุชื่อนักวิจัยหลักให้ถือว่านักวิจัยชื่อแรกเป็นนักวิจัยหลัก (Corresponding Author)   ดังนี้
      1) กรณีที่มีชื่อนักวิจัย 2 ชื่อ จะแบ่งเงินรางวัลให้นักวิจัยชื่อแรกร้อยละ 60 และนักวิจัยชื่อรองร้อยละ 40
      2) กรณีที่มีชื่อนักวิจัย 3 ชื่อ จะแบ่งเงินรางวัลให้นักวิจัยชื่อแรกร้อยละ 40 นักวิจัยชื่อที่สองร้อยละ 30 และนักวิจัยชื่อที่สามร้อยละ 30
      3) กรณีที่มีชื่อนักวิจัยตั้งแต่ 4 ชื่อขึ้นไป จะแบ่งเงินรางวัลให้นักวิจัยชื่อแรกร้อยละ 30 และนักวิจัยที่เหลือจะแบ่งเท่าๆ กัน

 

3. มหาวิทยาลัยฯ จ่ายเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัยและเงินรางวัลการอ้างอิงให้อย่างไร
ตอบ         (1)  เงินรางวัลการการตีพิมพ์บทความวิจัย มหาวิทยาลัยฯ จะจ่ายเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัยทุกเดือน   ผ่านระบบเงินเดือนของมหาวิทยาลัย  พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย
    (2) เงินรางวัลการอ้างอิง  มหาวิทยาลัยฯ จะจ่ายเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัยทุก 3  เดือน  ภายหลังจากที่คณะกรรมการฯ  อนุมัติในเดือนสิงหาคม พฤศจิกายน กุมภาพันธ์และเดือนพฤษภาคม  โดยจ่ายผ่านระบบเงินเดือนของมหาวิทยาลัย  พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

4. หากการตีพิมพ์บทความในวารสารมีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ (Page Charge)  สามารถนำค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ดังกล่าวมาขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยได้หรือไม่
ตอบ   ผู้วิจัยสามารถขอรับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ (Page Charge) ได้  สำหรับการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการนานาชาติ  (International Journal) ที่สามารถสืบค้นได้ในฐานข้อมูลหรือรายชื่อตาม ข้อ 1.1-1.4  โดยที่ผู้วิจัยจะต้องสำรองจ่ายออกไปก่อน  และนำหลักฐานการจ่ายเงินมาขอรับการสนับสนุน

 

5. มหาวิทยาลัยฯ มีค่าตรวจสอบภาษา (edit) ให้ไหม
ตอบ   มหาวิทยาลัยฯ มีค่าตรวจสอบภาษา (edit) ให้  สำหรับการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการนานาชาติ  (International Journal) ที่สามารถสืบค้นได้ในฐานข้อมูลหรือรายชื่อตาม ข้อ 1.1-1.4 สามารถขอรับเงินสนับสนุนการตรวจสอบภาษา (Edit) ได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะอนุมัติค่าตรวจสอบภาษา (edit) ตามอัตราที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินหน้าละ 400 บาท  โดยให้ผู้วิจัยสำรองจ่ายไปก่อนและนำหลักฐานการจ่ายเงิน  พร้อมบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วมาขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย 


6. ฐานข้อมูลวารสารสากลเฉพาะทางสำหรับคณะบัญชี คณะมนุษยศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์และคณะนิติศาสตร์  มีฐานใดบ้าง

ตอบ

                       (ฐานข้อมูลวารสารสากลเฉพาะทางคณะบัญชี)
                       (ฐานข้อมูลวารสารสากลเฉพาะทางคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์)
                       (ฐานข้อมูลวารสารสากลเฉพาะทางคณะนิเทศศาสตร์)
                       (ฐานข้อมูลวารสารสากลเฉพาะทางคณะนิติศาสตร์)
            

 

Login