Login

ตีพิมพ์ผลงานวิจัย

สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

นำเสนอผลงานวิจัย

สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

กองส่งเสริมงานวิจัย

สนับสนุนส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเครือข่ายสำหรับนักวิจัย

ขอแสดงความยินดี

นักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/198924picture_003.jpg http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/254108picture_004.jpg http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/425725picture_002.jpg http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/780486excellence_researcher_2017.png
http://socrates.utcc.ac.th/research/ http://socrates.utcc.ac.th/research/ http://socrates.utcc.ac.th/research/ /research/index.php?option=com_content&view=article&id=361&catid=106&Itemid=259
Home
A+ R A-

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

อีเมล พิมพ์ PDF

        ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทย รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ที่มีลักษณะของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และวงวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น สิ่งที่เป็นประโยขน์แก่ประเทศชาติ วช.จึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เป็นประจำทุกปี

       สำหรับ ปี 2560 นี้ วช. ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์ที่จะเสนอชื่อนักวิจัยผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับเงินรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2561 ผู้ที่มีความสนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือที่เว็บไซต์ inventorday.nrct.go.th และสามารถเสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป่ จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

Login