Login

ตีพิมพ์ผลงานวิจัย

สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

นำเสนอผลงานวิจัย

สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

กองส่งเสริมงานวิจัย

สนับสนุนส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเครือข่ายสำหรับนักวิจัย

ขอแสดงความยินดี

นักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/198924picture_003.jpg http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/254108picture_004.jpg http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/425725picture_002.jpg http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/780486excellence_researcher_2017.png
http://socrates.utcc.ac.th/research/ http://socrates.utcc.ac.th/research/ http://socrates.utcc.ac.th/research/ /research/index.php?option=com_content&view=article&id=361&catid=106&Itemid=259
Home
A+ R A-

ข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

อีเมล พิมพ์ PDF

         ข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาโครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน (Creative Innovation Hub, Premium Otop High Value Services และ Start Up) รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นั้น 

         ทั้งนี้เพื่อให้มีการสร้างเศรษบกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระจายกว้างมากขึ้นอีก คณะกรรมการฯ กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยท่านสามารถศึกษาเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.cupt.net/download/innohubs หากได้รับการสนับสนุนจะต้องส่งผลงานที่แล้วเสร็จให้แก่เครือข่ายวิจัยเครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ภายในวันที่ 18 กันยายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนิยดา รุ่งเรืองผล โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11015, 11081 โทรสาร 0-2259-1822 (เอกสารแนบ)

Login